+48 22 826 84 34 biuro@mican.eu

Polityka Prywatności - czyli jak chronimy Twoje dane


Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania oraz ochrony przez nas Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje w przypadku każdej witryny Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. dalej „Mican”, gdzie Polityka Prywatności pojawia się w stopce oraz w przypadku każdej aplikacji, usługi lub narzędzia Mican (łącznie "Usługi"), do których niniejsza Polityka Prywatności się odnosi, niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz do nich dostęp lub ich używasz, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Korzystając z naszych usług, aplikacji, akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i wyrażasz zgodę lub przyjmujesz do wiadomości, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy oraz chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie przekażesz nam informacji, których wymagamy, możemy nie być w stanie zapewnić Tobie wszystkich naszych Usług.Co obejmuje Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowania Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które są zbierane w trakcie wizyty na naszej witrynie internetowej lub pozostawienia danych w zakładce kontakt. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w stosunku do witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Kto jest administratorem danych osobowych? Współadministratorami Twoich danych osobowych - a zatem podmiotami, które wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania danych są: Spółka Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Krańcowa 59/U1, 02-493 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5222601406, o nadanym numerze REGON: 017232875, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000130614, wysokość kapitału zakładowego: 170.000 zł oraz Spółka Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. , prowadząca działalność pod adresem: ul. Pustola 18/8, 01-129 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5222601406, o nadanym numerze REGON: 017232906, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000168241, wysokość kapitału zakładowego: 141.780 zł (dalej „my").

Kontakt do nas:
Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. lub Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o.: ul. Krańcowa 59/U1, 02-493 Warszawa, rodo(at)mican.pl, tel. +48 601-291-032

Dane osobowe

"Dane osobowe" to informacje, które mogą być powiązane z konkretną osobą lub mogą służyć do identyfikacji konkretnej osoby, czy to dzięki tym danym, czy też tym danym oraz innym informacjom, którymi dysponujemy lub możemy mieć do nich dostęp. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazałeś będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz poufności.Zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy oraz przechowujemy dane osobowe pozyskane od Ciebie oraz z innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) których możesz używać, podczas gdy: korzystasz z naszych Usług, przekazujesz nam informacje na formularzu internetowym, aktualizujesz lub dodajesz informacje do swojego konta, lub rozwiązujesz spór, lub w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi Usługami. Dane osobowe, które gromadzimy zawierają: Dane osobowe, które nam przekazujesz, kiedy korzystasz z naszych Usług lub przekazujesz nam informacje na formularzu internetowym.
• Identyfikowanie informacji takich jak e-mail, imię nazwisko, numer telefonu przekazujesz nam informacje na formularzu internetowym,
• Inne treści, które generujesz lub są powiązane z Twoim kontem,
• Informacje finansowe (takie jak numer rachunku bankowego, Twoje imię i nazwisko, adresy, numery telefonów) w związku z transakcją,
• Możesz również przekazywać nam inne informacje za pośrednictwem formularza internetowego, poprzez aktualizowanie lub dodawanie informacji do Twojego konta, w sytuacji rozwiązywania sporów lub gdy w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi Usługami,

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych Usług lub przekazujesz nam informacje na formularzu internetowym

Dodatkowo, gromadzimy informacje o Twoich interakcjach z naszymi Usługami oraz o Twojej komunikacji z nami. Są to informacje które uzyskujemy z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) kiedy korzystasz z naszych Usług, przekazujesz nam informacje za pośrednictwem formularza internetowego, aktualizujesz lub dodajesz informacje, lub w sytuacji rozwiązywania sporów, lub w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi Usługami. Te informacje obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres, rachunek bankowy, e-mail.
• Informacje o komputerze oraz połączeniu, takie jak statystyki wyświetleń strony, ruchu do i ze stron, adres URL, dane reklamowe, Twój adres IP, Twoją historię przeglądania oraz Twoje informacje z dziennika witryny.
Dane osobowe, które gromadzimy używając plików cookies, sygnałów nawigacyjnych (web beacons) oraz podobnych technologii Korzystamy z plików cookies, unikalnych identyfikatorów oraz podobnych technologii w celu gromadzenia informacji o witrynach które przeglądasz.Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przede wszystkim, przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy. Przetwarzamy dane w celu umożliwienia Ci skorzystania z usług oferowanych w ramach Mican oraz w celu kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczonymi usługami. Jeżeli będą tego od nas wymagać przepisy prawa - będziemy przetwarzać Twoje dane także dla celów podatkowych i rachunkowych. Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konieczność prowadzenia analiz i statystyk, które pozwolą nam z jednej strony ulepszyć funkcjonalności Serwisu, a z drugiej - zapewnić jego efektywność. Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby przekazywać Ci informacje o nowościach w Mican - będziemy to robić na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenia marketingu bezpośredniego. Możemy także przetwarzać Twoje dane, aby prowadzić postępowania w sprawach Twoich skarg lub reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. Naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także przetwarzanie Twoich danych w celu wykrywania oszustw i nadużyć oraz prowadzenia działań o charakterze zapobiegawczym i zapewniającym bezpieczeństwo ruchu w Serwisie.Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz niezbędne i istotne dla naszych operacji. Dodatkowo, możemy przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu przestrzegania przepisów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, pobierania należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniu, wyegzekwowaniu naszej Umowy oraz podjęcia innych działań dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo krajowe. Po tym, jak już nie będziemy musieli przechowywać Twoich danych osobowych, pozbędziemy się ich w bezpieczny sposób, zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych. Jeżeli zauważysz, że przechowujemy nieprecyzyjne dane dotyczące Ciebie, możesz zwrócić się do Nas z prośbą o ich sprostowanie. Taka prośba musi być w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej ewentualnie przesłana drogą mailową.Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z przysługujących Ci praw: dostępu do Twoich danych, możliwości ich poprawienia, usunięcia a także ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także uzyskać informacje dotyczące zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nami (jako współadministratorami), które dotyczą wypełniania przez nas obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
• gdy przetwarzamy je w celu marketingu bezpośredniego lub
• w przypadku kiedy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Ty - ze względu na swoją szczególną sytuację - już się na to nie zgadzasz.
Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo otrzymania od nas Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej). Jeżeli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze będziesz mógł ją wycofać (w równie łatwy sposób jak ją wyraziłeś). Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Twoje dane przekazujemy innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne dla świadczenia usługi lub wynika z przepisów bądź jest uzasadnione potrzebami działalności operacyjnej (np. hosting). Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• (współ)pracownikom naszym i innych spółek z grupy kapitałowej
• naszym klientom
• firmie kurierskiej
• bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze
• innym naszym podwykonawcom, jeśli zlecimy im czynności wymagające przetwarzania Twoich danych (takie podmioty będą działały wyłącznie na podstawie łączącej nas umowy)
• uprawnionym organom, jeśli będzie tego od nas wymagać obowiązujące prawo.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Przekazujemy dane wyłącznie w celu realizacji umowy. Twoje dane mogą być przekazane usługodawcy spoza EOG jedynie w celu realizacji łączącej nas umowy. Czasami zdarza się, że nasi dostawcy usług bieżących, (niezbędnych dla naszej działalności operacyjnej i technologicznej) takich jak np. obsługa serwerów, hosting, platforma do zarządzania projektami, software, itp. są zlokalizowani poza EOG i im również przekazujemy Twoje dane. Wszystkie transfery danych poza EOG dokonywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.Skargi dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem witryny internetowej.

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, proszę nie zwlekaj i zwróć nam uwagę korzystając z poniższych danych kontaktowych: Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. lub Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o.: ul. Krańcowa 59/U1, 02-493 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 601-291-032 . Gromadzenie oraz wykorzystanie danych technicznych (specyfikacji) Możemy automatycznie gromadzić dane, niebędące danymi osobowymi takie jak rodzaj przeglądarki internetowej z której korzystasz albo strona internetowa za pośrednictwem której łączysz się z naszą stroną. Nie możesz być zidentyfikowany dzięki tym informacjom i są one wykorzystywane wyłącznie w celu efektywnego świadczenia usług na niniejszej witrynie internetowej.Bezpieczeństwo

Chronimy Twoje informacje korzystając z technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zredukowania ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieupoważnionego dostępu, ujawnienia lub zmiany. Niektóre z zabezpieczeń z których korzystamy to zapory ogniowe (firewalls) i szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych oraz kontrola autoryzacji dostępu do informacji. Jeżeli uważasz, że Twoje konto uległo nadużyciom, proszę skontaktuj się z nami.Zmiany do Polityki Prywatności

Od czasu do czasu, możemy dokonywać zmian do Polityki Prywatności. Jeżeli wprowadzimy jakiejkolwiek istotne zmiany do Polityki Prywatności oraz sposobu w którym wykorzystujemy Twoje dane osobowe, umieścimy te zmiany na tej stronie i dołożymy należytej staranności aby powiadomić Cię o jakichkolwiek znaczących zmianach. Proszę sprawdzaj naszą Politykę Prywatności na bieżąco.

Klauzula informacyjnaOd 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub na symbol "X" w dolnym rogu tej planszy, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, portalu internetowego www.mican.eu (w tym danych zapisywanych w plikach cookies). Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać zmieniając ustawienia wysyłając wiadomość na adres: rodo(at)mican.pl

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorami Twoich danych będzie : Spółka Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Krańcowa 59/U1, 02-493 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5222601406, o nadanym numerze REGON: 017232875, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000130614, wysokość kapitału zakładowego: 170.000 zł oraz Spółka Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o. , prowadząca działalność pod adresem: ul. Pustola 18/8, 01-129 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5222601406, o nadanym numerze REGON: 017232906, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000168241, wysokość kapitału zakładowego: 141.780 zł. Szczegółowe dane dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, witryn internetowych udostępnianych przez Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o., w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, tytuł, stanowisko, firma lub nazwa Spółki reprezentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres do korespondencji, adres instalacji urządzenia, numer rachunku bankowego, elektroniczne dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line w tym adres IP, lokalny adres IP, nazwa hosta.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? Przetwarzamy je, aby: • świadczyć coraz lepsze usługi, • zapewniać większe bezpieczeństwo usług, • udoskonalać nasze usługi i maksymalnie dopasować je do Twoich zainteresowań, • przekazywać reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności . Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy). Podstawą prawną przetwarzania danych w celu pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora.

PRZECHODZĘ DO SERWISU x